Książki

Wiktymologia-image

Wiktymologia

  • Product Details
  • Additional Information
  • Opis
  • Autor: Brunon Hołyst
  • Tytuł: Wiktymologia
  • Polskie wydanie: 1990
Najnowsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygno-wano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: ● wiktymologia kulturowa, ● teoretyczne perspektywy wiktymizacji kryminalnej, ● wiktymizacja osób o odmiennej orientacji seksualnej, ● kredytobiorcy jako ofiary, ● płeć w relacji do wiktymizacji. W podręczniku zostały rozszerzone problemy dotyczące między innymi podatności wikty-mizacyjnej, powtórnej wiktymizacji i klasyfikacji ofiar. Dokonano także aktualizacji da-nych statystycznych dotyczących patologii różnych sfer życia społecznego.