Studia

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach www.uph.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminalistyka stosowana
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia
Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
  • Biologia sądowa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (nazwa angielska: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities) jest akademicką uczelnią publiczną i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uniwersytet utworzony został Ustawą z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1040). Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie Wyższym (t.j. : Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz Statutu uchwalonego przez Senat uczelni 27 maja 2015 roku z późniejszymi zmianami. Szkoła posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Siedlce. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnią kieruje rektor. Senat jest najwyższym, kolegialnym organem uchwałodawczym. Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział. W uczelni funkcjonują również jednostki o charakterze międzywydziałowym.