Studia

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku www.apsl.edu.pl Studia pierwszego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia i socjologia penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z socjopsychologią
Studia drugiego stopnia (stacjonarne oraz niestacjonarne)
  • Kryminologia z kryminalistyką
Akademia Pomorska w Słupsku zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między nauczycielami akademickim, doktorantami i studentami. Misją Uczelni wobec społeczeństwa jest: współtworzenie i zachowanie kultury oraz tożsamości narodowej z poszanowaniem odmiennych kultur i tradycji; zdobywanie, interpretowanie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy zgodne z kanonem wiedzy uniwersalnej; krzewienie krytycznej postawy wobec rzeczywistości w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość jednostki, Polski, Europy i świata. Uczelnia jest współodpowiedzialna za tworzenie społeczeństwa opierającego się na wiedzy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Zapewnia swoim pracownikom rozwój naukowy i możliwość prowadzenia wysokiej jakości badań. Podejmuje nowe wyzwania dydaktyczne, dbając o poziom kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Realizując te zadania, Akademia Pomorska współpracuje z innymi uczelniami akademickimi oraz z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Dziedzictwo i współczesność Pomorza zobowiązuje Uczelnię do umacniania więzi międzynarodowych i szerzenia idei dialogu międzykulturowego. Swoją misję Uczelnia pełni prowadząc studia i badania w następujących obszarach i dziedzinach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, ekonomicznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, a także w obszarze sztuki. Akademia Pomorska w Słupsku jest wspólnotą jej pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów, którzy pielęgnują tradycje akademickie oraz dbają o dalszy rozwój i dobre imię Uczelni.